Què ofereix el Programa DLec?

Proporciona eines, recursos i seguiment a l’equip educatiu

Formació a tot l’equip docent amb l’objectiu d’implementar una metodologia específica i complementària.
Material manipulatiu i digitalitzat per a la instrucció de l’alfabetització primerenca.
Implementació de dinàmiques transversals que ajudin a incorporar aquests canvis a la cultura del centre a llarg termini.
Contribució a l’actualització científica, tècnica, didàctica i professional de l’equip docent.

Proporciona suport específic als infants amb dificultats d’aprenentatge

Cooperació amb el servei d’intervenció intensiva als alumnes de primària que presenten dificultats severes en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
Col·laboració en l’assessorament a les famílies dels infants inclosos en el programa.
Diagnòstic neuropsicològic i logopèdic als alumnes de primària que, després d’haver estat entrenats amb el programa DLec d’intervenció preventiva i grupal, presentin sospites d’un possible trastorn d’aprenentatge.

Col·labora en la detecció de dificultats d’aprenentatge.

Detecció de dificultats d’aprenentatge o possibles trastorns de l’aprenentatge en els alumnes de primària de cicle inicial i mitjà amb signes d’alerta d’una dificultat relacionada amb la lectoescriptura. Es realitzarà a través de cribratges a tots els alumnes, proves diagnòstiques a aquells que presentin més dificultats, recull d’informació de diferents agents implicats i l’entrega d’eines d’observació i cribratge a l’aula per als mestres.

Ofereix a la comunitat escolar tot el conjunt de serveis esmentats de manera gratuïta.

La voluntat del programa DLec és ajudar a compensar les situacions dels infants amb dificultats d’aprenentatge que es troben en una situació socioeconòmica complicada, és per això que els serveis que s’ofereixen a les escoles amb una classificació d’alta complexitat no suposaran cap tipus de cost econòmic.

Estructura

El Programa DLec segueix una estructura marcada, que implica el treball de les àrees que s’exposaran a continuació. Cadascuna de les àrees es desenvolupa en el moment evolutiu òptim, tenint en compte els coneixements i les habilitats relacionades amb la lectura prèviament adquirides. Algunes d’aquestes àrees es van treballant simultàniament, mentre que d’altres es treballen quan ja s’ha assolit un determinat grau de competència en alguna àrea concreta.